Tag: ภาษีรถยนต์

ต่อภาษีรถยนต์ราคาเท่าไหร่ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ต่อภาษีรถยนต์ราคาเท่าไหร่? ฉบับเข้าใจง่าย!

การต่อภาษีรถเป็นอีกเรื่องที่คนมีรถต้องจ่ายเป็นประจำทุกปีครับ สำหรับใครที่ลืมหรือพึ่งต่อภาษีเป็นครั้งแรกๆ อาจจะมีข้อสงสัยว่า การต่อภาษีรถยนต์ ราคาเท่าไหร่?

ไม่มีเล่มทะเบียนรถ ต่อภาษีรถยนต์ได้หรือเปล่า

ไม่มีเล่มทะเบียนรถ ต่อภาษีรถยนต์ได้หรือเปล่า?

“เล่มทะเบียนรถยนต์” เป็นอีกเอกสารสำคัญที่จะต้องใช้เวลาต่อภาษีประจำปีเลยแหละ แต่ถ้าเราไม่มีเล่มทะเบียนจะต่อได้ไหม ยิ่งถ้าเล่มทะเบียนไม่อยู่กับตัวเรา หรือเล่มทะเบียนหาย Priceza