Priceza Money

ค้นหาและเปรียบเทียบประกันรถยนต์

บทความประกันรถยนต์

เครื่องหมายจราจร

‘เครื่องหมายจราจร’ ที่คนใช้รถต้องรู้ มาทำความเข้าใจกัน

เครื่องหมายจราจร เป็นสิ่งที่ควบคุมการเดินรถต่างๆ บนถนนให้เป็นระเบียบ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนขับขี่รถหรือไม่ก็ตามควรจะทำความเข้าใจและรู้จักเครื่องหมายจราจรต่างๆ